Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Aktuální nabídka kroužk? a nadstandardních aktivit ve školním roce 2008/ 2009

Aktuální nabídka nadstandardních aktivit školyV novém školním roce nabízí svým student? Gymnázium Ostrov tyto možnosti :


 • ANGLICKÝ JAZYK pro studenty 1. A

(vede Mgr. Dagmar Žerebjatjevová)

Bude probíhat podle zájmu student?. ?as i místnost podle domluvy

Nabízíme žák?m prvního ro?níku ?ty?letého studia jako vstupní kurz, kde zopakují a procvi?í základní v?domosti a dovednosti z oblasti gramatiky

i komunikace. Jde nám o to, aby žáci, kte?í na základní škole nezískali dobré základy, m?li možnost tyto nedostatky co nejd?íve odstranit.

Kurz je bezplatný!


 • P?ÍPRAVA NA CAMBRIDGESKÉ TESTY

Kroužek je zam??ený na p?ípravu ke dv?ma druh?m mezinárodn? uznávaných zkoušek :

1.Cambridge PET TEST ? 1 hodina týdn? (p?esný termín bude ur?en

po vzájemné dohod?), vyu?uje Mgr. D. Žerebjatjevová

2.First Certificate ? 2 hodiny týdn? (p?esný termín bude ur?en

po vzájemné dohod?), vyu?uje Mgr.et Bc. J. Kitzbergerová

Tyto testy jsou náro?n?jší a jsou ur?eny již pokro?ilým student?m.


 • ANGLICKÝ KLUB

(vede Radim Targosz)

Probíhá jednou týdn? od 14.00 do 15.30 . Den podle domluvy

Anglický klub lze p?edstavit jednou v?tou ? zábava, interakce, dobré jídlo, cestování, poznávání cizích kultur, multimediální CD, literární ve?ery, zajímavé a známé osobnosti, práce s technikou, volání do ciziny p?es internet a ješt? mnoho, mnoho dalšího. Jedinou podmínkou je, aby tito lidé už anglicky ?áste?n? um?li.


 • P?ÍPRAVA NA TESTY ECDL

(vede Mgr. Miroslava Vaicová)

Probíhá v rámci seminá?e z IVT ? seminá? je již obsazen !!!

Absolventi testu získají celoevropsky uznávaný certifikát na práci s výpo?etní technikou (tzv. evropský ?idi?ák na po?íta?).


 • P?VECKÝ SBOR ? v u?ebn? HV na pavilonu P2

(vede Mgr. Libor Veli?ka)

Koná se každý pátek od 14.00 do 15.30

P?ivítáme kohokoliv, kdo rád zpívá a je schopen se udržet se ve svém hlasu. P?vecký sbor má již dlouholetou tradici a vystupuje pravideln? v Ostrov?, na Karlovarsku i jinde v ?R. Koncertuje i v zahrani?í.


 • KROUŽEK KERAMIKY ? v u?ebn? VV1 na pavilonu P2

(vede Milena Pincová)

Probíhá každý pátek od 14.00 do 17.00

Nabízí zájemc?m bez v?kového omezení tvo?ivou výtvarnou ?innost, jejíž konkrétní výsledky lze ihned vid?t.


 • KOPANÁ - v hale u gymnázia

z kapacitních d?vod? jen v 1. pololetí

(vede Mgr. Radim Vrba)

Probíhá každý pátek od 14.00 do 15.00 pro žáky gymnázia bez omezení

Nabízí pestré sportovní vyžití (pohyb, trénink, turnaje) a zdokonalování technických dovedností v tomto sportu


 • FLORBAL ? v hale u gymnázia

z kapacitních d?vod? jen ve 2. pololetí

(vede Mgr. Jan Nová?ek)

Probíhá každý pátek od 14.00 do 15.00 pro žáky gymnázia bez omezení

Nabízí pestré sportovní vyžití (pohyb, trénink, turnaje) a zdokonalování technických dovedností v tomto sportu


 • ODBÍJENÁ ? v t?locvi?n? gymnázia

celý rok

(vede Mgr. Jaroslav Chromec)

Každou st?edu od 14.00 do 16.30 pro hochy i dívky VG

Nabízí rovn?ž pestré sportovní vyžití (pohyb, trénink, turnaje) a zdokonalování technických dovedností v tomto sportu


 • STOLNÍ TENIS ? v t?locvi?n? gymnázia

celý rok

(vede Mgr. Ivan Šupík a Mgr. Ji?í Fresser)

Každou st?edu od 15.10 do 16.40 pro žáky gymnázia bez omezení

Nabízí rovn?ž pestré sportovní vyžití (pohyb, trénink, turnaje) a zdokonalování technických dovedností v tomto sportu


 • STUDIJNÍ POBYTY

(p?edm?tová komise NJ a AJ)

Vým?nné studijní pobyty mají na gymnáziu dlouholetou tradici. Po?ítáme i v letošním roce se zájmem student?. Veškeré informace o

možnostech studijních pobyt? mohou sd?lit vedoucí p?edm?tových komisí NJ a AJ : Mgr. Veronika Lanová a Mgr. Dagmar Žerebjatjevová.

© A7 2005