Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Gymnázium v ?asech renesance

Pond?lí 15. ledna sjednotilo d?ní na ostrovském gymnáziu jedno spole?né téma ? období renesance. V t?locvi?n? se p?edstavila skupina historického šermu Peršt?jni, která krom? zbraní a ukázek bojového um?ní seznámila studenty také s dalšími stránkami života v dob? renesance. Studenti byli do p?edstavení aktivn? zapojeni a sami se tak tém?? na vlastní k?ži ocitli v dob? p?ed 400 lety.

Pro zájemce byla dále p?ipravena zajímavá výtvarná dílna na téma ?Myslet jako Leonardo?, p?i níž se akté?i seznámili s postupem kresby nejznám?jšího renesan?ního mistra. P?vecký sbor gymnázia p?ipomn?l 16. století renesan?ními písn?mi b?hem svého vystoupení na chodb? školy. I v t?chto prostorách se totiž soudobý ?as p?esunul do ??asu znovuzrození? a p?ipomínal se všem pr?chozím stylovou výzdobou, kterou p?ipravily se studenty profesorky výtvarné výchovy.

Odpoledne se pak uskute?nila p?ednáška MUDr. Pavla Hechta na téma ?Život šlechtice v dob? renesance?. Tuto dobu p?ipomínala i výuka ve všech p?edm?tech ? vždy svým zp?sobem a podle svých specifik : v hodin? základ? spole?enských v?d pronikli studenti do podrobností renesan?ní filosofie, ve fyzice a matematice vstoupily do vyu?ování v?decké veli?iny 16. století, v zem?pisu prožívali žáci dobrodružství objevných plaveb a jejich vliv na vznik nových map ?

Samoz?ejm?, že celý projekt nebyl samoú?elný. Od nového školního roku bude probíhat výuka podle nových osnov, které práv? vznikají v souladu se školním vzd?lávacím programem gymnázia. Nové osnovy s podobným setkáváním p?edm?t? na základ? spole?ného tématu po?ítají.

Fotogalerie
© A7 2005