Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Pátek 21. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Informace pro uchaze?e o studium ve školním roce 2007/2008

Základní informace k p?ijímacímu ?ízení ve školním roce 2007/2008

Ve škol. roce 2007/2008 prob?hne p?ijímací ?ízení ke studiu 1. ro?níku (od 1.9. 2008) v t?chto studijních oborech denního studia:

79 41 K/401 Gymnázium 4 leté ??..... p?ijato bude nejvýše 30 uchaze??
79-41-K/ 81 Gymnázium 8 leté.............p?ijato bude nejvýše 60 uchaze??

Termín odevzdání p?ihlášky: 15. b?ezna 2008
- Sou?ástí p?ihlášky je výstupní hodnocení uchaze?e vydaní základní školou
- Cizinci ze zemí mimo EU doloží statut pobytu uchaze?e na území ?R (povolení k pobytu na území ?R)
- Léka?ské potvrzení zp?sobilosti ke studiu se nevyžaduje

Termín konání p?ijímacích zkoušek: pond?lí 21. dubna 2008
Uchaze?i, kte?í podají v daném termínu p?ihlášku ke studiu, budou k p?ijímacím, zkouškám pozváni písemn? nejmén? 14 dní p?ed datem jejích konání. V rámci pozvánky uchaze?i obdrží požadavky k p?ijímací zkoušce a informace o kritériích p?ijímacího ?ízení.

Kritéria pro 4 leté studium

Kritéria pro 8 leté studium
© A7 2005