Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 30. května
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Výsledkové listiny p?ijíma?ek nane?isto

Zve?ej?ujeme vysv?tlující dopis od zadavatele letošních test? firmy SCIO pro letošní zkoušky nane?isto:

V Praze 19.3.2008

Vážený pane ?editeli,

dovolte nám, abychom se tímto omluvili Vám, rodi??m Vašich žák? i žák?m samotným, za komplikace, které vznikly v rámci P?ijímacích zkoušek nane?isto.

V letošním roce jsme školám pro P?ijímací zkoušky nane?isto poskytli stejné testy jako v lo?ském roce, na což jsme je však p?edem upozornili. Tato skute?nost bohužel Vaší škole zp?sobila komplikace, což nás mrzí. Vycházeli jsme z p?edpokladu, že se v letošním roce testování zú?astní jiní uchaze?i než minulý rok a nebudou tedy s obsahem test? seznámeni. P?esto patrn? n?kte?í uchaze?i m?li testy p?ed samotnou realizací P?ijímacích zkoušek nane?isto z lo?ského roku k dispozici.

I p?esto doufáme, že žák?m byly P?ijímací zkoušky nane?isto užite?né, a to mimo jiné tím, že se mohli seznámit s pr?b?hem a atmosférou p?ijímacích zkoušek a typem úloh. Ke skute?ným p?ijímacím zkouškám samoz?ejm? p?ipravujeme testy zcela nové.

Ješt? jednou se za vzniklou situaci omlouváme.
Za spole?nost Scio
Mgr. Sylvia Jan?iová

Výsledková listina - osmileté studium

Výsledková listina - ?ty?leté studium
© A7 2005