Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Maturity 2006

Písemná ?ást maturitní zkoušky

Letošní maturanti psali své práce 10. dubna. Pokuste se vžít se do jejich pocit? a napište si svou maturitní písemnou práci. M??ete, stejn? jako maturanti zvolit jedno z následujících témat, p?íslušný slohový útvar a dát se do tv?r?í práce. Narozdíl od maturant? se ale nemusíte bát p?ísného hodnocení profesor? ?eského jazyka.

1. ??ím onemocn?l sv?t??

Ruediger Dahlke - (zamyšlení)
2. Postavy a události tohoto p?íb?hu jsou ryze smyšlené?
(vypravování)
3. ??ivot je tíha. Bez lehkomyslnosti bys to nevyrovnal.?

Arnošt Lustig - (fejeton)
4. ?jaxetidari??
?sqele!?
?pojdnachat?
?mmt

(volný slohový útvar)

Poslední zvon?ní


V pátek 19. kv?tna se rozlou?ily se školou 4 t?ídy maturant?. Celý areál školy ovládla tradi?ní pestrost zvuk?, barev, v?ní i pach?, v níž s r?znorodou mírou nápaditosti lou?ení prob?hlo. Nejsiln?jší zážitky si odnesli žáci z prim, které pod pestrou maskou z razítek, šmouh a jiných ozna?ení leckdy nešlo rozpoznat.

Fotogalerie
Ústní maturitní zkou?ky


Ústní maturitní zkoušky se konaly od pond?lí 29. 5. do ?tvrtku 1. 6. 2006. Z celkového po?tu 101 maturant? bylo 30 s vyznamenáním, z toho 12 s pr?m?rem 1,00. Pod?kování pat?í všem aktér?m maturit :
Vyu?ujícím za velmi dobrou p?ípravu student? k maturitám.
Vyu?ujícím ?J za nelehkou opravu maturitních písemných prací.
T?ídním u?itel? za kompletní pé?i o své t?ídy.
P?edsed?m i místop?edsed?m maturitních komisí za hladký pr?b?h a p?íjemnou atmosféru p?i maturitách.
Provozním zam?stnanc?m za pomoc p?i technickém zajišt?ní maturit

Fotogalerie
P?edávání maturitních vysv?d?ení


Slavnostní p?edávání maturitních vysv?d?ení se konalo v Letohrádku v GU Ostrov ve ?tvrtek 1. ?ervna 2006. Naposledy zde byla ?tena jména jednotlivých student? jako p?íslušník? t?íd V8.A, V8.B, 4.A a 4.B. Poté definitivn? p?estaly tyto t?ídy existovat. P?ejeme všem ?erstvým a úsp?šným absolvent?m ostrovského gymnázia radost, št?stí a úsp?ch v dalším život?.

Fotogalerie
© A7 2005