Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

10 let vým?nných pobyt?

Už deset let probíhají mezi ostrovským gymnáziem a Johann-Christian-Reinhart-gymnáziem v Hofu vým?nné pobyty. Už deset let sbírají studenti ve v?ku 14-17 let odvahu, odjet na týden do úpln? cizího prost?edí, ubytovat se v cizí rodin?, denn? s nimi komunikovat v nemate?ském jazyce, vzdát se soukromí a ješt? k tomu chodit do tam?jší školy, kde se všechny tyto nároky ješt? zdvojnásobují. Návratem do ?ech to pro n? ovšem nekon?í, nebo zde se role obracejí a z návšt?vník? se stávají hostitelé. Ti dbají nato, aby jeho n?meckému partnerovi nic nechyb?lo a hlavn? aby si z pobytu v ?echách odvezli nové zážitky a zkušenosti ? nap?. takové, že ?echy nep?edstavují pouze vietnamská tržišt?, kapsá?i a nízká životní úrove? (jak ob?as dokazují n?mecké p?edsudky a po?áte?ní p?edstavy n?meckých student? v??i ?ech?m), nýbrž že se Evrop? dokážeme vyrovnat a máme jí i co nabídnout. Z pohledu po?ádajícího u?itele musím vyseknout poklonu všem student?m, kte?í se pobytu dosud zú?astnili, protože nejenže p?ekonali sami sebe a sv?j minimáln? po?áte?ní stud (ten nemine nikoho), ale rovn?ž výborn? reprezentují naše gymnázium v zahrani?í, odkud se nám vrací pouze pozitivní ohlasy. Nesmí se však zapomenout, že totéž se týká n?meckých student?, pro které tento pobyt v ?echách znamená rovn?ž velký krok do neznáma.

K jubilejnímu 10. pobytu se letos p?ihlásilo i rekordních 10 zájemc? z n?mecké strany a 9 z ?eské. Abychom se ukázali v nejlepším sv?tle, p?ipravili jsme pro n?mecké studenty bohatý program, nap?. prohlídku K.Var? s výkladem o historii a zajímavostech, procházku Prahou ?i návšt?vu sklárny Moser. Velký dojem ale ud?laly i soukromé aktivity student?, jako byly spole?né návšt?vy ?ajovny, ochutnávka ?eské kuchyn? ? zejména ?eských knedlík? (d?kujeme našim maminkám) anebo jiná organizace školy, než na jakou jsou v N?mecku zvyklí. Pro naše n?mecké hosty se snažíme vybírat takovou skladbu p?edm?t?, aby se nejen nenudili, ale mohli se t?eba i aktivn? zapojit (vedle jazykového vyu?ování, se zú?ast?ují p?edm?t? jako výtvarná ?i hudební výchova, t?locvik, fyzika, chemie, matematika nebo informatika). K tomu navíc je zasv?cujeme do taj? a základ? ?eského jazyka tak, aby odjížd?li alespo? se znalostmi základních frází pro p?ípad, že se sem budou chtít jednou vrátit.

A my doufáme, že tento pobyt motivuje nejen naše studenty k piln?jšímu studiu n?meckého jazyka, ale rovn?ž i ty n?mecké k bližšímu zájmu o naši zemi. K tomu nám dopomáhá na n?mecké stran? kolega, zarputilý student ?eštiny a obdivovatel ?eské kultury, pan Martin Hauke, kterému také pat?í velikánský dík zato, že v?nuje mj. i sv?j volný ?as a už t?mto vým?nným pobyt?m nebo jiným ?esko-n?meckým aktivitám pro studenty a že se už tak dlouho vzorn? a rád stará o naše studenty v Hofu. Stejn? tak nelze opomenout oba ?editele partnerských škol, kte?í celý projekt podporují, všechny mé ?eské kolegy, kte?í ochotn? p?ijímají zahrani?ní návšt?vy ve svých hodinách, a dokonce jim své vyu?ování p?izp?sobují. Mgr. Veronika Lanová

PS: Bližší informace o našem partnerském gymnáziu v Hofu naleznete na www.reinhart-gymnasium-hof.de

Fotogalerie
© A7 2005